Polski English

Oferta


Instrukcje gospodarowania wodą

Instrukcja gospodarowania wodą, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r (Dz.U. z 2006 r. Nr 150, poz. 1087) w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą, powinna składać się z części opisowej i graficznej. Część opisowa instrukcji dla zbiorników i stopni wodnych zawiera:

 • informacje ogólne dotyczące położenia urządzenia wodnego;
 • nazwę właściciela, zarządcy lub użytkownika bezpośrednio odpowiedzialnego za gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego;
 • wyszczególnienie zadań, które ma spełniać urządzenie wodne;
 • podstawowe informacje dotyczące urządzenia wodnego, odnoszące się do:

  • poziomów piętrzenia, w tym: minimalnego poziomu piętrzenia, minimalnego poziomu energetycznego, normalnego poziomu piętrzenia, maksymalnego poziomu piętrzenia, nadzwyczajnego poziomu piętrzenia, i okresów ich obowiązywania,
  • wysokości piętrzenia,
  • przepływów, w tym przepływu średniego niskiego, przepływu gwarantowanego, przepływu nienaruszalnego, przepływu dozwolonego, przepływu powodziowego, przepływu katastrofalnego, przepływu wyprzedzającego,
  • dopuszczalnych prędkości obniżania i podwyższania poziomów wody na górnym i dolnym stanowisku,
  • maksymalnej przepustowości urządzenia wodnego, zagrożeń i uwarunkowań w gospodarowaniu wodą występujących przy obniżeniu poziomu piętrzenia poniżej minimalnego.
 • określenie sposobu gospodarowania wodą w normalnych warunkach użytkowania;
 • określenie sposobu postępowania w okresie występowania zjawisk lodowych;
 • opis sieci obserwacyjno-pomiarowej istotnej dla gospodarowania wodą;
 • wykaz urządzeń pomiarowych, związanych z gospodarowaniem wodą, znajdujących się na urządzeniu wodnym;
 • określenie podstawowych czynności związanych z gospodarowaniem wodą oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonywanie;
 • wykaz współdziałających zakładów i osób odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą, wraz z określeniem zakresu ich odpowiedzialności i kompetencji oraz sposobu komunikacji pomiędzy nimi;
 • określenie trybu powiadamiania, przez osobę odpowiedzialną za gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego, ośrodka koordynacyjno-informacyjnego ochrony przeciwpowodziowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej o wystąpieniu na urządzeniu wodnym niebezpiecznych zjawisk, będących skutkiem sytuacji hydrometeorologicznej;
 • określenie trybu powiadamiania, przez osobę odpowiedzialną za gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego, ośrodka koordynacyjno-informacyjnego ochrony przeciwpowodziowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o zrzutach wody ponad przepływ dozwolony.

Część graficzna instrukcji dla zbiorników i stopni wodnych zawiera:

 • plany i schematy dotyczące urządzenia wodnego, związane z gospodarowaniem wodą;
 • mapy topograficzne, w skali od 1 : 1 000 do 1 : 10 000 dostosowanej do wielkości urządzenia wodnego, obejmujące lokalizację budowli piętrzących, ujęć wodnych, pompowni, kanałów doprowadzających wodę i obiektów pobierających i zrzucających wodę;
 • krzywe wydatku urządzeń upustowych.

Do instrukcji dla zbiorników i stopni wodnych załącza się dodatkowo:

 • odpisy pozwoleń wodno-prawnych odnoszących się do danego urządzenia wodnego,
 • kopie pozwoleń wodno-prawnych odnoszących się do innych urządzeń wodnych lub obiektów w zasięgu wzajemnego oddziaływania — o ile pozwolenia wodno-prawne odnoszące się do takich urządzeń zostały wydane.

<< Powrót