Polski English

Oferta


Karty informacyjne przedsięwzięcia

Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia zawiera:

 • rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia;
 • powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz
  dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną;
 • rodzaj technologii;
 • ewentualne warianty przedsięwzięcia;
 • przewidywane ilości wykorzystania wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii;
 • rozwiązania chroniące środowisko;
 • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
 • możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko;
 • opisany obszar podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
  przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie
  realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  (jeżeli postępowanie prowadzone jest przed regionalnym dyrektorem ochrony środowiska)
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów.

<< Powrót